Mobile
 
 

Đến cuối trang
Phản hồi
[Hạng 1 Serbia]
Indjija
5
Hết(3-2,2-1)
3
FK Graficar Beograd
Indjija Stadium    
Tỷ lệ châu Á
Giờ Tỷ số Chủ HDP Khách Cập nhật TT
87 5-3 Đóng Run
84 5-3 0.84 0 0.93 Run
84 5-3 0.80 0 0.98 Run
84 5-3 0.74 0 1.06 Run
83 5-3 0.69 0 1.13 Run
83 5-3 1.60 0/0.5 0.48 Run
82 5-3 1.40 0/0.5 0.55 Run
82 5-3 1.70 0/0.5 0.45 Run
81 5-3 1.50 0/0.5 0.51 Run
81 5-3 1.70 0/0.5 0.45 Run
80 5-3 1.49 0/0.5 0.51 Run
80 5-3 1.33 0/0.5 0.58 Run
80 5-3 1.21 0/0.5 0.64 Run
79 5-3 1.29 0/0.5 0.60 Run
78 5-3 1.25 0/0.5 0.62 Run
78 5-3 1.38 0/0.5 0.56 Run
78 5-3 1.23 0/0.5 0.63 Run
76 5-3 1.29 0/0.5 0.60 Run
75 5-3 1.27 0/0.5 0.61 Run
74 5-3 1.23 0/0.5 0.63 Run
74 5-3 1.15 0/0.5 0.68 Run
74 5-3 1.25 0/0.5 0.62 Run
73 5-2 Đóng Run
72 5-2 1.33 0/0.5 0.58 Run
71 5-2 1.25 0/0.5 0.62 Run
70 5-2 1.18 0/0.5 0.66 Run
69 5-2 1.11 0/0.5 0.70 Run
68 5-2 1.03 0/0.5 0.76 Run
68 5-2 1.02 0/0.5 0.77 Run
67 5-2 1.07 0/0.5 0.73 Run
67 5-2 1.01 0/0.5 0.77 Run
66 5-2 1.04 0/0.5 0.75 Run
63 5-2 Đóng Run
63 5-2 0.91 0/0.5 0.86 Run
62 5-2 0.99 0/0.5 0.79 Run
62 5-2 0.91 0/0.5 0.86 Run
61 5-2 0.98 0/0.5 0.80 Run
61 5-2 1.06 0/0.5 0.74 Run
60 5-2 1.01 0/0.5 0.77 Run
59 5-2 0.96 0/0.5 0.81 Run
58 5-2 0.90 0/0.5 0.87 Run
57 5-2 0.94 0/0.5 0.83 Run
57 5-2 0.98 0/0.5 0.80 Run
55 4-2 Đóng Run
55 4-2 0.96 0/0.5 0.81 Run
54 4-2 1.01 0/0.5 0.77 Run
53 3-2 Đóng Run
50 3-2 0.90 0/0.5 0.87 Run
49 3-2 0.95 0/0.5 0.82 Run
49 3-2 0.99 0/0.5 0.79 Run
49 3-2 1.04 0/0.5 0.75 Run
48 3-2 1.08 0/0.5 0.72 Run
48 3-2 1.01 0/0.5 0.77 Run
47 3-2 0.96 0/0.5 0.81 Run
46 3-2 1.00 0/0.5 0.78 Run
46 3-2 0.95 0/0.5 0.82 Run
43 3-2 0.89 0/0.5 0.88 Run
43 3-2 1.11 0.5 0.70 Run
43 2-2 Đóng Run
42 2-2 0.86 0/0.5 0.91 Run
41 2-2 0.80 0/0.5 0.98 Run
41 2-2 0.83 0/0.5 0.94 Run
40 2-2 1.06 0.5 0.74 Run
37 1-2 Đóng Run
37 1-2 0.91 0.5 0.86 Run
36 1-2 0.86 0.5 0.91 Run
35 1-2 0.81 0.5 0.97 Run
35 1-2 1.08 0.5/1 0.72 Run
34 1-2 1.03 0.5/1 0.76 Run
33 1-2 0.98 0.5/1 0.80 Run
33 1-2 1.05 0.5/1 0.74 Run
32 1-2 0.98 0.5/1 0.80 Run
32 1-2 0.90 0.5/1 0.87 Run
31 1-2 0.88 0.5/1 0.89 Run
- 1.05 1 0.74 Live
- 0.99 0.5/1 0.79 Live
- 0.84 0.5 0.93 Live
- 0.79 0.5 0.99 Live
- 0.99 0.5/1 0.79 Live
- 0.93 0.5/1 0.84 Live
- 0.88 0.5/1 0.89 Live
- 1.04 1 0.75 Live
- 0.91 1 0.86 Live
- 0.95 1 0.82 Live
- 1.01 1 0.77 Live
Tỷ lệ tài xỉu
Giờ Tỷ số Tài T/X Xỉu Cập nhật TT
87 5-3 Đóng Run
87 5-3 3.00 8.5 0.18 Run
87 5-3 2.50 8.5 0.23 Run
87 5-3 2.50 8.5 0.28 Run
86 5-3 2.20 8.5 0.33 Run
85 5-3 2.00 8.5 0.38 Run
84 5-3 2.10 8.5 0.35 Run
84 5-3 1.90 8.5 0.40 Run
84 5-3 1.70 8.5 0.45 Run
83 5-3 1.50 8.5 0.50 Run
82 5-3 1.41 8.5 0.55 Run
82 5-3 1.29 8.5 0.60 Run
81 5-3 1.20 8.5 0.65 Run
81 5-3 1.27 8.5 0.61 Run
81 5-3 1.41 8.5 0.55 Run
81 5-3 1.15 8.5 0.68 Run
81 5-3 1.04 8.5 0.75 Run
80 5-3 1.10 8.5 0.71 Run
80 5-3 1.00 8.5 0.78 Run
80 5-3 1.04 8.5 0.75 Run
79 5-3 0.98 8.5 0.80 Run
78 5-3 0.92 8.5 0.85 Run
78 5-3 0.98 8.5 0.80 Run
77 5-3 0.92 8.5 0.85 Run
77 5-3 0.98 8.5 0.80 Run
77 5-3 0.92 8.5 0.85 Run
76 5-3 0.87 8.5 0.90 Run
76 5-3 1.08 8.5 0.72 Run
74 5-3 1.04 8.5 0.75 Run
74 5-3 1.00 8.5 0.78 Run
74 5-3 1.04 8.5 0.75 Run
73 5-2 Đóng Run
73 5-2 0.78 7.5 1.00 Run
72 5-2 0.74 7.5 1.05 Run
72 5-2 0.78 7.5 1.00 Run
71 5-2 0.74 7.5 1.05 Run
70 5-2 1.16 7.75 0.67 Run
70 5-2 1.11 7.75 0.70 Run
70 5-2 1.00 7.75 0.78 Run
69 5-2 0.82 7.75 0.95 Run
69 5-2 0.78 7.75 1.00 Run
68 5-2 0.87 7.75 0.90 Run
67 5-2 0.82 7.75 0.95 Run
66 5-2 0.78 7.75 1.00 Run
63 5-2 Đóng Run
63 5-2 1.11 8 0.70 Run
61 5-2 0.71 7.75 1.10 Run
60 5-2 0.69 7.75 1.13 Run
60 5-2 0.73 7.75 1.07 Run
60 5-2 1.15 8 0.68 Run
60 5-2 1.18 8 0.66 Run
59 5-2 1.13 8 0.69 Run
58 5-2 0.93 8 0.84 Run
57 5-2 0.98 8 0.80 Run
57 5-2 0.92 8 0.85 Run
55 4-2 Đóng Run
55 4-2 1.15 7.25 0.68 Run
54 4-2 1.07 7.25 0.73 Run
53 3-2 Đóng Run
53 3-2 0.98 6.25 0.80 Run
51 3-2 0.92 6.25 0.85 Run
49 3-2 0.87 6.25 0.90 Run
49 3-2 0.92 6.25 0.85 Run
48 3-2 0.87 6.25 0.90 Run
48 3-2 0.82 6.25 0.95 Run
46 3-2 0.78 6.25 1.00 Run
46 3-2 1.16 6.5 0.67 Run
46 3-2 1.11 6.5 0.70 Run
45 3-2 0.99 6.5 0.79 Run
43 3-2 0.92 6.5 0.85 Run
43 3-2 1.00 6.5 0.78 Run
43 3-2 0.94 6.5 0.83 Run
43 3-2 0.89 6.5 0.88 Run
43 3-2 0.95 6.5 0.82 Run
43 3-2 1.00 6.5 0.78 Run
43 3-2 1.06 6.5 0.74 Run
43 3-2 1.11 6.5 0.70 Run
43 2-2 Đóng Run
43 2-2 1.11 5.5 0.70 Run
42 2-2 1.07 5.5 0.73 Run
42 2-2 1.08 5.5 0.72 Run
41 2-2 1.18 5.5 0.66 Run
41 2-2 1.13 5.5 0.69 Run
40 2-2 1.08 5.5 0.72 Run
40 2-2 1.04 5.5 0.75 Run
37 1-2 Đóng Run
37 1-2 1.11 4.75 0.70 Run
36 1-2 1.07 4.75 0.73 Run
35 1-2 1.03 4.75 0.76 Run
35 1-2 0.97 4.75 0.81 Run
34 1-2 1.18 5 0.66 Run
34 1-2 1.08 5 0.72 Run
32 1-2 1.04 5 0.75 Run
31 1-2 Đóng Run
- 1.00 2.5 0.78 Live
- 0.78 2.25 1.00 Live
- 0.81 2.25 0.97 Live
- 1.00 2.5 0.78 Live
- 0.88 2.5 0.82 Live
Tỷ lệ châu Âu
Giờ Tỷ số Chủ H Khách Cập nhật TT
74 5-3 0.00 0.00 0.00 Run
55 4-2 1.02 6.80 67.00 Run
54 4-2 Đóng Run
53 3-2 Đóng Run
53 3-2 1.15 4.20 23.00 Run
51 3-2 1.15 4.20 22.00 Run
50 3-2 1.15 4.10 21.00 Run
49 3-2 1.18 4.00 19.00 Run
49 3-2 1.17 4.00 19.00 Run
48 3-2 1.18 4.00 19.00 Run
48 3-2 1.18 4.00 18.00 Run
48 3-2 1.15 4.10 21.00 Run
46 3-2 1.16 4.10 20.00 Run
46 3-2 1.16 4.10 19.00 Run
46 3-2 1.16 4.10 20.00 Run
45 3-2 1.16 4.10 19.00 Run
43 3-2 1.16 4.10 18.00 Run
43 3-2 1.16 4.10 19.00 Run
43 3-2 1.16 4.10 18.00 Run
43 3-2 1.17 4.10 18.00 Run
43 3-2 1.16 4.10 19.00 Run
43 3-2 1.15 4.20 21.00 Run
43 3-2 1.15 4.20 22.00 Run
43 2-2 Đóng Run
43 2-2 2.18 2.26 3.70 Run
42 2-2 2.18 2.29 3.70 Run
42 2-2 2.18 2.28 3.70 Run
42 2-2 2.09 2.32 3.90 Run
41 2-2 2.09 2.34 3.80 Run
41 2-2 2.09 2.29 4.00 Run
41 2-2 2.09 2.30 3.90 Run
40 2-2 2.02 2.33 4.10 Run
40 2-2 2.02 2.36 4.00 Run
40 2-2 2.02 2.37 4.00 Run
37 1-2 Đóng Run
37 1-2 3.60 2.90 1.82 Run
37 1-2 3.60 3.00 1.82 Run
36 1-2 3.50 2.90 1.86 Run
35 1-2 3.40 2.80 1.91 Run
35 1-2 3.40 2.90 1.91 Run
35 1-2 3.30 2.80 1.96 Run
34 1-2 3.20 2.90 1.96 Run
32 1-2 3.10 2.90 2.01 Run
31 1-2 Đóng Run
- 1.54 3.70 5.00 Live
- 1.73 3.50 4.00 Live
- 1.81 3.40 3.70 Live
- 1.76 3.40 3.90 Live
- 1.68 3.50 4.20 Live
- 1.65 3.60 4.40 Live
- 1.55 3.80 4.90 Live
- 1.48 3.90 5.40 Live
- 1.53 3.80 4.50 Live

Hướng dẫn: Sớm Live Running(Tỷ lệ trực tuyến)


Bongdalu.com
Facebook Twitter Pinterest TikTok Youtube
Copyright © 2022 Powered By www.bongdalu.com All Rights Reserved.
Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, tỷ lệ trực tuyến, livescore, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục. Bạn còn có thể xem live tv miễn phí của những trận đấu nóng của bóng đá, nhanh lên đi!
Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.