Mobile
 
 

Đến cuối trang
Phản hồi
[Hạng 2 Hà Lan]
Volendam
3
Hết(1-0,2-0)
0
FC Den Bosch
     Thời tiết:Mưa nhẹ, 2℃~3℃
Tỷ lệ châu Á
Giờ Tỷ số Chủ HDP Khách Cập nhật TT
89 3-0 Đóng Run
89 3-0 0.78 0 1.80 Run
88 3-0 Đóng Run
87 3-0 0.45 0 1.80 Run
87 3-0 0.43 0 1.90 Run
85 3-0 0.45 0 1.80 Run
84 3-0 1.65 0/0.5 0.50 Run
84 3-0 1.55 0/0.5 0.53 Run
83 3-0 1.50 0/0.5 0.55 Run
83 3-0 1.45 0/0.5 0.58 Run
82 3-0 1.40 0/0.5 0.60 Run
81 3-0 1.30 0/0.5 0.65 Run
81 3-0 1.25 0/0.5 0.68 Run
80 3-0 1.15 0/0.5 0.73 Run
79 3-0 1.10 0/0.5 0.78 Run
78 3-0 1.05 0/0.5 0.80 Run
77 3-0 1.03 0/0.5 0.83 Run
75 3-0 1.05 0/0.5 0.80 Run
75 3-0 1.00 0/0.5 0.85 Run
73 3-0 0.98 0/0.5 0.88 Run
73 3-0 0.95 0/0.5 0.90 Run
72 3-0 0.90 0/0.5 0.95 Run
72 3-0 0.88 0/0.5 0.98 Run
71 3-0 0.85 0/0.5 1.00 Run
71 3-0 0.88 0/0.5 0.98 Run
70 3-0 0.85 0/0.5 1.00 Run
70 2-0 0.83 0/0.5 1.03 Run
69 2-0 0.80 0/0.5 1.05 Run
67 2-0 0.78 0/0.5 1.10 Run
66 2-0 0.75 0/0.5 1.13 Run
65 2-0 1.10 0.5 0.78 Run
65 2-0 1.05 0.5 0.80 Run
63 2-0 1.03 0.5 0.83 Run
62 2-0 0.98 0.5 0.88 Run
61 2-0 0.95 0.5 0.90 Run
60 2-0 0.93 0.5 0.93 Run
59 2-0 0.90 0.5 0.95 Run
58 2-0 0.88 0.5 0.98 Run
57 2-0 0.85 0.5 1.00 Run
57 2-0 0.93 0.5 0.93 Run
56 1-0 0.80 0.5 1.05 Run
55 1-0 1.05 0.5/1 0.80 Run
54 1-0 1.03 0.5/1 0.83 Run
52 1-0 1.05 0.5/1 0.80 Run
51 1-0 1.03 0.5/1 0.83 Run
50 1-0 1.00 0.5/1 0.85 Run
48 1-0 0.98 0.5/1 0.88 Run
46 1-0 0.93 0.5/1 0.93 Run
HT 1-0 0.90 0.5/1 0.95 Run
45 1-0 0.88 0.5/1 0.98 Run
44 1-0 0.85 0.5/1 1.00 Run
43 1-0 0.83 0.5/1 1.03 Run
42 1-0 0.80 0.5/1 1.05 Run
41 1-0 0.85 0.5/1 1.00 Run
41 0-0 0.98 1 0.88 Run
40 0-0 0.95 1 0.90 Run
40 0-0 0.88 1 0.98 Run
37 0-0 0.85 1 1.00 Run
35 0-0 0.88 1 0.98 Run
35 0-0 0.90 1 0.95 Run
34 0-0 0.88 1 0.98 Run
33 0-0 0.85 1 1.00 Run
31 0-0 0.83 1 1.03 Run
30 0-0 1.10 1/1.5 0.78 Run
30 0-0 1.05 1/1.5 0.80 Run
29 0-0 1.03 1/1.5 0.83 Run
28 0-0 1.00 1/1.5 0.85 Run
27 0-0 1.03 1/1.5 0.83 Run
26 0-0 1.00 1/1.5 0.85 Run
25 0-0 0.95 1/1.5 0.90 Run
25 0-0 0.93 1/1.5 0.93 Run
24 0-0 0.90 1/1.5 0.95 Run
23 0-0 0.88 1/1.5 0.98 Run
23 0-0 0.85 1/1.5 1.00 Run
22 0-0 0.83 1/1.5 1.03 Run
21 0-0 1.03 1.5 0.83 Run
21 0-0 1.00 1.5 0.85 Run
19 0-0 0.98 1.5 0.88 Run
18 0-0 0.95 1.5 0.90 Run
17 0-0 0.93 1.5 0.93 Run
16 0-0 0.90 1.5 0.95 Run
15 0-0 0.88 1.5 0.98 Run
14 0-0 0.85 1.5 1.00 Run
12 0-0 0.83 1.5 1.03 Run
10 0-0 0.80 1.5 1.05 Run
10 0-0 0.83 1.5 1.03 Run
09 0-0 0.85 1.5 1.00 Run
09 0-0 0.83 1.5 1.03 Run
08 0-0 1.03 1.5/2 0.83 Run
07 0-0 1.00 1.5/2 0.85 Run
06 0-0 1.03 1.5/2 0.83 Run
06 0-0 1.00 1.5/2 0.85 Run
02 0-0 0.98 1.5/2 0.88 Run
01 0-0 0.95 1.5/2 0.90 Run
- 0.93 1.5 0.93 Live
- 0.90 1.5 0.95 Live
- 0.88 1.5 0.98 Live
- 0.85 1.5 1.00 Live
- 0.88 1.5 0.98 Live
- 0.85 1.5 1.00 Live
- 0.90 1.5 0.95 Live
- 0.93 1.5 0.93 Live
- 0.90 1.5 0.95 Live
- 0.88 1.5 0.98 Live
- 1.10 1.5/2 0.78 Live
- 1.03 1.5/2 0.83 Live
- 1.00 1.5/2 0.85 Live
- 0.98 1.5/2 0.88 Live
- 1.00 1.5/2 0.85 Live
- 0.98 1.5/2 0.88 Live
- 1.00 1.5/2 0.85 Live
- 0.98 1.5/2 0.88 Live
- 0.95 1.5/2 0.90 Live
- 0.98 1.5/2 0.88 Live
- 0.93 1.5/2 0.93 Live
- 0.90 1.5/2 0.95 Live
- 1.00 2 0.85 Live
- 0.98 2 0.88 Live
- 1.00 2 0.85 Live
- 0.85 1.5/2 1.00 Live
- 1.03 2 0.83 Live
- 1.00 2 0.85 Live
- 0.98 2 0.88 Live
- 0.95 2 0.90 Live
- 0.98 2 0.88 Live
- 1.00 2 0.85 Live
- 1.03 2 0.83 Live
- 1.00 2 0.85 Live
- 1.03 2 0.83 Live
- 1.00 2 0.85 Live
- 0.88 1.5/2 0.98 Live
- 0.90 1.5/2 0.95 Live
- 0.88 1.5/2 0.98 Live
- 0.90 1.5/2 0.95 Live
- 0.93 1.5/2 0.93 Live
- 0.90 1.5/2 0.95 Live
- 0.83 1.5/2 1.03 Live
- 0.85 1.5/2 1.00 Live
- 0.88 1.5/2 0.98 Live
- 0.90 1.5/2 0.95 Live
- 0.88 1.5/2 0.98 Live
- 0.90 1.5/2 0.95 Live
- 0.93 1.5/2 0.93 Live
- 0.90 1.5/2 0.95 Live
- 0.93 1.5/2 0.93 Live
- 0.95 1.5/2 0.90 Live
- 0.93 1.5/2 0.93 Live
- 0.90 1.5/2 0.95 Live
- 0.88 1.5/2 0.98 Live
- 0.85 1.5/2 1.00 Live
- 0.83 1.5/2 1.03 Live
- 0.85 1.5/2 1.00 Live
- 0.88 1.5/2 0.98 Live
- 0.85 1.5/2 1.00 Live
- 0.83 1.5/2 1.03 Live
- 0.85 1.5/2 1.00 Live
- 0.88 1.5/2 0.98 Live
- 0.85 1.5/2 1.00 Live
- 0.88 1.5/2 0.98 Live
- 0.83 1.5/2 1.03 Live
- 1.03 2 0.83 Live
- 0.83 1.5/2 1.03 Live
- 0.90 1.5/2 0.95 Live
- 0.95 1.5/2 0.90 Live
- 0.93 1.5/2 0.93 Live
- 0.95 1.5/2 0.90 Live
- 0.93 1.5/2 0.93 Live
- 0.95 1.5/2 0.90 Live
- 0.93 1.5/2 0.93 Live
- 0.95 1.5/2 0.90 Live
- 0.93 1.5/2 0.93 Live
- 0.95 1.5/2 0.90 Live
- 0.93 1.5/2 0.93 Live
- 1.00 1.5/2 0.85 Live
- 0.88 1.5 0.98 Live
- 0.85 1.5 1.00 Live
- 0.90 1.5 0.95 Live
- 0.93 1.5 0.93 Live
- 0.90 1.5 0.95 Live
- 0.95 1.5 0.90 Live
- 0.98 1.5 0.88 Live
- 0.90 1.5 0.95 Live
- 1.00 1.5 0.85 Live
- 1.03 1.5 0.83 Live
- 1.00 1.5 0.85 Live
- 0.83 1/1.5 1.03 Live
- 1.00 1.5 0.85 Live
- 0.83 1/1.5 1.03 Live
- 0.85 1/1.5 1.00 Live
- 0.70 1/1.5 1.20 Live
- 0.78 1/1.5 1.10 Live
- 0.80 1/1.5 1.05 Live
Tỷ lệ tài xỉu
Giờ Tỷ số Tài T/X Xỉu Cập nhật TT
89 3-0 Đóng Run
89 3-0 2.60 3.5 0.28 Run
88 3-0 Đóng Run
88 3-0 2.65 3.5 0.28 Run
87 3-0 2.50 3.5 0.30 Run
87 3-0 2.25 3.5 0.35 Run
86 3-0 1.90 3.5 0.43 Run
85 3-0 1.80 3.5 0.45 Run
84 3-0 1.50 3.5 0.55 Run
84 3-0 1.40 3.5 0.60 Run
83 3-0 1.30 3.5 0.65 Run
83 3-0 1.20 3.5 0.70 Run
82 3-0 1.15 3.5 0.73 Run
82 3-0 1.05 3.5 0.80 Run
81 3-0 1.00 3.5 0.85 Run
81 3-0 0.98 3.5 0.88 Run
80 3-0 0.88 3.5 0.98 Run
79 3-0 0.83 3.5 1.03 Run
79 3-0 1.05 3.75 0.80 Run
78 3-0 1.03 3.75 0.83 Run
76 3-0 1.00 3.75 0.85 Run
75 3-0 0.95 3.75 0.90 Run
75 3-0 0.93 3.75 0.93 Run
73 3-0 0.85 3.75 1.00 Run
73 3-0 0.83 3.75 1.03 Run
72 3-0 0.80 3.75 1.05 Run
72 3-0 0.75 3.75 1.13 Run
71 3-0 1.15 4 0.73 Run
71 3-0 1.13 4 0.75 Run
70 3-0 Đóng Run
70 2-0 1.05 3 0.80 Run
69 2-0 1.00 3 0.85 Run
69 2-0 0.95 3 0.90 Run
68 2-0 0.88 3 0.98 Run
67 2-0 0.85 3 1.00 Run
67 2-0 0.83 3 1.03 Run
66 2-0 0.80 3 1.05 Run
65 2-0 1.20 3.25 0.70 Run
65 2-0 1.13 3.25 0.75 Run
63 2-0 1.00 3.25 0.85 Run
62 2-0 0.90 3.25 0.95 Run
61 2-0 0.85 3.25 1.00 Run
61 2-0 0.83 3.25 1.03 Run
60 2-0 0.80 3.25 1.05 Run
59 2-0 1.05 3.5 0.80 Run
59 2-0 1.10 3.5 0.78 Run
58 2-0 1.03 3.5 0.83 Run
57 2-0 1.00 3.5 0.85 Run
57 2-0 0.98 3.5 0.88 Run
55 1-0 0.88 2.5 0.98 Run
55 1-0 0.85 2.5 1.00 Run
54 1-0 0.83 2.5 1.03 Run
53 1-0 1.10 2.75 0.78 Run
53 1-0 1.03 2.75 0.83 Run
52 1-0 1.00 2.75 0.85 Run
52 1-0 0.98 2.75 0.88 Run
51 1-0 0.95 2.75 0.90 Run
51 1-0 0.93 2.75 0.93 Run
50 1-0 0.90 2.75 0.95 Run
49 1-0 0.83 2.75 1.03 Run
49 1-0 0.85 2.75 1.00 Run
48 1-0 0.80 2.75 1.05 Run
47 1-0 1.10 3 0.78 Run
46 1-0 1.00 3 0.85 Run
45 1-0 0.98 3 0.88 Run
HT 1-0 0.93 3 0.93 Run
HT 1-0 0.90 3 0.95 Run
45 1-0 0.88 3 0.98 Run
44 1-0 0.85 3 1.00 Run
43 1-0 0.83 3 1.03 Run
42 1-0 1.03 3.25 0.83 Run
41 1-0 Đóng Run
40 0-0 0.98 2.25 0.88 Run
40 0-0 0.95 2.25 0.90 Run
38 0-0 0.90 2.25 0.95 Run
37 0-0 0.85 2.25 1.00 Run
37 0-0 0.83 2.25 1.03 Run
35 0-0 0.80 2.25 1.05 Run
35 0-0 1.10 2.5 0.78 Run
33 0-0 1.03 2.5 0.83 Run
32 0-0 1.00 2.5 0.85 Run
31 0-0 0.98 2.5 0.88 Run
31 0-0 0.95 2.5 0.90 Run
30 0-0 0.93 2.5 0.93 Run
30 0-0 0.90 2.5 0.95 Run
28 0-0 0.85 2.5 1.00 Run
28 0-0 0.83 2.5 1.03 Run
27 0-0 1.05 2.75 0.80 Run
26 0-0 1.00 2.75 0.85 Run
25 0-0 0.98 2.75 0.88 Run
24 0-0 0.95 2.75 0.90 Run
23 0-0 0.98 2.75 0.88 Run
23 0-0 0.93 2.75 0.93 Run
21 0-0 0.90 2.75 0.95 Run
21 0-0 0.88 2.75 0.98 Run
20 0-0 0.83 2.75 1.03 Run
20 0-0 0.85 2.75 1.00 Run
19 0-0 0.83 2.75 1.03 Run
17 0-0 1.05 3 0.80 Run
17 0-0 1.03 3 0.83 Run
16 0-0 0.98 3 0.88 Run
15 0-0 0.95 3 0.90 Run
14 0-0 0.88 3 0.98 Run
13 0-0 0.85 3 1.00 Run
12 0-0 1.05 3.25 0.80 Run
11 0-0 1.03 3.25 0.83 Run
10 0-0 1.00 3.25 0.85 Run
10 0-0 0.93 3.25 0.93 Run
09 0-0 0.90 3.25 0.95 Run
09 0-0 0.85 3.25 1.00 Run
08 0-0 1.03 3.5 0.83 Run
08 0-0 1.00 3.5 0.85 Run
07 0-0 0.95 3.5 0.90 Run
06 0-0 0.93 3.5 0.93 Run
05 0-0 0.85 3.5 1.00 Run
04 0-0 1.00 3.75 0.85 Run
02 0-0 0.98 3.75 0.88 Run
01 0-0 0.93 3.75 0.93 Run
01 0-0 0.95 3.75 0.90 Run
- 0.93 3.75 0.93 Live
- 0.95 3.75 0.90 Live
- 0.93 3.75 0.93 Live
- 0.90 3.75 0.95 Live
- 0.93 3.75 0.93 Live
- 0.95 3.75 0.90 Live
- 0.93 3.75 0.93 Live
- 0.95 3.75 0.90 Live
- 0.93 3.75 0.93 Live
- 0.90 3.75 0.95 Live
- 0.93 3.75 0.93 Live
- 0.95 3.75 0.90 Live
- 0.93 3.75 0.93 Live
- 0.90 3.75 0.95 Live
- 0.85 3.75 1.00 Live
- 0.88 3.75 0.98 Live
- 0.95 3.75 0.90 Live
- 0.93 3.75 0.93 Live
- 0.90 3.75 0.95 Live
- 0.88 3.75 0.98 Live
- 0.95 3.75 0.90 Live
- 0.98 3.75 0.88 Live
- 0.95 3.75 0.90 Live
- 0.98 3.75 0.88 Live
- 0.95 3.75 0.90 Live
- 1.00 3.75 0.85 Live
- 0.98 3.75 0.88 Live
- 0.80 3.5 1.05 Live
- 0.85 3.5 1.00 Live
- 0.83 3.5 1.03 Live
- 0.80 3.5 1.05 Live
- 0.83 3.5 1.03 Live
- 0.80 3.5 1.05 Live
- 0.83 3.5 1.03 Live
- 0.85 3.5 1.00 Live
- 0.83 3.5 1.03 Live
- 0.98 3.75 0.88 Live
- 0.85 3.5 1.00 Live
- 0.93 3.5 0.93 Live
- 0.95 3.5 0.90 Live
- 1.00 3.5 0.85 Live
- 0.95 3.5 0.90 Live
- 1.00 3.5 0.85 Live
- 0.98 3.5 0.88 Live
- 1.00 3.5 0.85 Live
- 0.83 3.25 1.03 Live
- 0.85 3.25 1.00 Live
- 0.83 3.25 1.03 Live
- 0.85 3.25 1.00 Live
- 0.83 3.25 1.03 Live
- 0.85 3.25 1.00 Live
- 0.93 3.25 0.93 Live
- 0.83 3.25 1.03 Live
- 1.00 3.5 0.85 Live
- 0.98 3.5 0.88 Live
- 1.03 3.5 0.83 Live
- 0.83 3.25 1.03 Live
- 1.03 3.5 0.83 Live
- 0.83 3.25 1.03 Live
- 1.03 3.5 0.83 Live
- 0.83 3.25 1.03 Live
- 1.03 3.5 0.83 Live
- 0.78 3.25 1.10 Live
- 0.80 3.25 1.05 Live
- 0.83 3.25 1.03 Live
Tỷ lệ châu Âu
Giờ Tỷ số Chủ H Khách Cập nhật TT
72 3-0 Đóng Run
71 3-0 1.00 51.00 201.00 Run
70 3-0 Đóng Run
62 2-0 1.02 21.00 67.00 Run
60 2-0 1.02 21.00 51.00 Run
59 2-0 1.02 19.00 51.00 Run
59 2-0 1.02 21.00 51.00 Run
57 2-0 1.02 19.00 51.00 Run
57 2-0 1.03 19.00 51.00 Run
55 1-0 1.13 7.00 23.00 Run
55 1-0 1.11 7.50 23.00 Run
54 1-0 1.13 7.00 23.00 Run
53 1-0 1.13 7.00 21.00 Run
47 1-0 1.14 7.00 21.00 Run
44 1-0 1.14 7.00 19.00 Run
42 1-0 1.14 7.50 19.00 Run
41 1-0 Đóng Run
41 0-0 1.53 4.00 6.50 Run
40 0-0 1.50 4.00 6.50 Run
37 0-0 1.50 4.00 7.00 Run
33 0-0 1.50 4.00 6.50 Run
32 0-0 1.50 4.33 6.50 Run
32 0-0 1.44 4.33 6.50 Run
31 0-0 1.50 4.33 6.50 Run
29 0-0 1.44 4.33 7.00 Run
28 0-0 1.40 4.50 7.00 Run
27 0-0 1.44 4.50 7.00 Run
26 0-0 1.40 4.50 7.00 Run
25 0-0 1.40 4.50 7.50 Run
24 0-0 1.40 4.75 7.50 Run
23 0-0 1.36 4.75 7.50 Run
22 0-0 1.36 4.75 8.00 Run
21 0-0 1.33 5.00 8.50 Run
18 0-0 1.30 5.00 9.00 Run
17 0-0 1.30 5.50 9.00 Run
15 0-0 1.29 5.50 9.00 Run
15 0-0 1.29 5.50 9.50 Run
14 0-0 1.29 5.50 9.00 Run
13 0-0 1.29 5.50 9.50 Run
12 0-0 1.29 5.50 9.00 Run
11 0-0 1.25 5.50 9.50 Run
10 0-0 1.25 6.00 9.50 Run
10 0-0 1.29 5.50 9.00 Run
09 0-0 1.29 5.50 8.50 Run
07 0-0 1.29 6.00 8.50 Run
06 0-0 1.29 6.00 8.00 Run
05 0-0 1.29 6.00 8.50 Run
01 0-0 1.29 6.00 8.00 Run
00 0-0 1.33 5.50 7.50 Run
- 1.33 5.75 7.50 Live
- 1.29 6.00 9.00 Live
- 1.29 5.50 7.00 Live
- 1.25 5.75 7.50 Live
- 1.22 6.00 8.50 Live
- 1.25 6.00 8.00 Live
- 1.22 6.50 9.50 Live
- 1.25 6.00 9.00 Live
- 1.22 6.50 10.00 Live
- 1.30 5.75 8.00 Live
- 1.33 5.75 7.50 Live
- 1.33 5.75 7.00 Live
- 1.30 6.00 7.50 Live
- 1.36 5.50 6.50 Live
- 1.40 5.25 6.50 Live
- 1.36 5.00 5.75 Live
- 1.33 5.00 6.00 Live
- 1.33 5.25 6.00 Live

Hướng dẫn: Sớm Live Running(Tỷ lệ trực tuyến)


Bongdalu.com
Facebook Twitter Pinterest TikTok Youtube
Copyright © 2022 Powered By www.bongdalu.com All Rights Reserved.
Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, tỷ lệ trực tuyến, livescore, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục. Bạn còn có thể xem live tv miễn phí của những trận đấu nóng của bóng đá, nhanh lên đi!
Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.